Motiv: Tastatur med Hjerneskadeforeningens logo på Enter-knappen

Hjerneskadeforeningens vedtægter

Vedtægter for Hjerneskadeforeningen

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er HJERNESKADEFORENINGEN®. 

Foreningens hjemsted er landskontorets adresse. 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er at arbejde for at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende. 

Formålet søges fremmet ved: 

1) at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, 

2) at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, 

3) at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, 

4) at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering, 

5) at arbejde med indsamling og formidling af viden om 

a) forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader, 

b) hjerneskader, 

c) de problemer, erhvervede hjerneskader medfører, 

d) behandlings- og genoptræningsmuligheder, 

e) hjælpemidler, 

f) støtteforanstaltninger, 

6) at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støttemuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt, 

7) at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende, 

8) at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål, 

9) at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vores medlemmers specielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke, 

10) at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalafdelingerne og ved at formidle samarbejde mellem disse. 

§ 3 Medlemskab og kontingent 

Medlemskab opnås ved registrering på landskontoret. Som medlemmer kan optages hjerneskadede og deres pårørende samt alle med interesse for foreningens formål herunder institutioner. 

Første betaling af kontingent dækker medlemskab i indeværende måned plus de efterfølgende 12 måneder. Herefter opkræves kontingentet den 1. i måneden efter indmeldelsesmåneden. 

Ved indmeldelse bliver det nye medlem, medlem af lokalafdelingen i vedkommendes hjemkommune, hvis en sådan findes, ellers i den nærmeste lokalafdeling. Efter skriftlig anmodning til landskontoret kan man dog blive medlem af en anden lokalafdeling. 

   • Almindeligt medlemskab dækker husstanden, men giver kun adgang til at afgive én stemme på lokalafdelingens generalforsamling. Almindeligt medlemskab omfatter adgang til rådgivning, modtagelse af foreningens blad og nyhedsinformation samt deltagelse i medlemsmøder og arrangementer. Kontingentet dækker medlemskab af såvel landsforening som lokalafdeling. 

   Stemmeret opnås ved betaling af kontingent. 

   • Institutionsmedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og nyhedsinformation. Institutioner bliver medlemmer af den lokalafdeling, hvor institutionen er hjemmehørende. Institutionsmedlemskabet giver ikke stemmeret. 
   • Støttemedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og landsforeningens nyhedsinformation. Støttemedlemskab inkluderer et almindeligt husstandsmedlemskab og giver derved stemmeret jf. det almindelige husstandsmedlemskab. 
   • Foreningsmedlemskab omfatter foreninger, der kan tilslutte sig Hjerneskadeforeningens vedtægter, og som ønsker et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om optagelse af foreninger og fastsætter kontingent, stemmeret m.v. 

   Kontingentet for almindeligt medlemskab fastsættes af repræsentantskabet og gælder for det efterfølgende kalenderår. Øvrige kontingenter fastsættes af hovedbestyrelsen og dækker ligeledes det efterfølgende kalen-derår. 

   Landskontoret udsender efter behov ajourførte lister over medlemmerne til de respektive lokalafdelinger. 

§ 4 Valg og vedtagelser 

Hjerneskadeforeningen er en brugerstyret forening. For at sikre dette påhviler det de vælgende forsamlinger i videst muligt omfang at sikre, at der i repræsentantskab, hovedbestyrelse og forretningsudvalg er et flertal af personer fra hjerneskaderamte familier. 

Alle valg og vedtagelser sker med almindeligt flertal bortset fra afstemninger i henhold til vedtægternes § 9 og § 11, hvor der gælder særlige regler. 

§ 5 Foreningens ledelse 

§ 5.1 Repræsentantskabet 

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af lokalafdelingsformændene, landsformanden, næstformanden, hovedbestyrelsen samt repræsentanter valgt af lokalafdelingernes bestyrelser efter en kvoteordning baseret på antallet af betalende medlemmer i hver lokalafdeling pr. 30. september året før repræsentantskabsmødet. 

Beregning af antal repræsentanter er anført i bilag 1 til nærværende vedtægter. Antallet af repræsentanter fra de enkelte lokalafdelinger meddeles af landskontoret senest 1. december året før repræsentantskabsmødet til de enkelte lokalafdelinger. Deltagere i repræsentantskabsmødet bliver valgt af den lokalbestyrelse, de repræsenterer, og meddeles kontoret senest ved tilmelding. 

Repræsentantskabet fastlægger foreningens overordnede målsætning samt hovedlinjerne for foreningens virke frem til næste repræsentantskabsmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan opstilles til tillidsposter in absentia. 

§ 5.1.1 Ordinært repræsentantskabsmøde 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts/april måned. Datoer for repræsentantskabsmødet skal offentliggøres i foreningens blad samt ved brev eller mail til lokalafdelingsformændene senest 2 måneder før mødet. 

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere 

3) Godkendelse af dagsordenen 

4) Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse 

5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 

6) Beretning fra Det rådgivende Ekspertpanel 

7) Fastlæggelse af foreningens målsætninger samt hovedlinjerne for foreningens virke frem til det næste repræsentantskabsmøde 

8) Behandling af indkomne forslag 

9) Hovedbestyrelsens budget for foreningen for kalenderåret til godkendelse 

10) Fastsættelse af det almindelige kontingent for det kommende år 

11) Fastsættelse af tilskuddet til lokalafdelingerne for det kommende år 

12) Valg: 

a) Landsformand vælges i lige år. Valget gælder for 2 år 

b) Næstformand vælges i ulige år. Valget gælder for 2 år 

c) Til hovedbestyrelsen vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Valget gælder for 2 år 

d) Til hovedbestyrelsen vælges 3 suppleanter. Valget gælder for 1 år 

e) Formand for Det rådgivende Ekspertpanel (efter indstilling fra hovedbestyrelsen). Valget gælder for 2 år 

13) Valg af godkendt revisor/revisionsvirksomhed. Valget gælder for 1 år 

14) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal være indsendt til landskontoret senest 6 uger før repræsentantskabsmødet. 

Forslag, fra stemmeberettigede medlemmer, der har indflydelse på budgettet, skal være indsendt til landskontoret senest 6 uger før repræsentantskabsmødet. 

Senest 31. december udsender hovedbestyrelsen til lokalafdelingernes formænd en liste inkl. præsentation over de kandidater, hovedbestyrelsen indstiller til valgene i dagsordenens punkt 12. 

Senest 6 uger før repræsentantskabsmødet kan lokalafdelingerne indstille kandidater til valgene i dagsordenens punkt 12. Indstillingerne inkl. præsentation sendes til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udsender forslagene til lokalafdelingernes formænd senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. 

For alle kandidater udarbejder indstilleren en kort præsentation af kandidaten efter en skabelon, som hovedbestyrelsen fastlægger. 

Det vil fortsat være muligt først at opstille på selve repræsentantskabsmødet. 

Endelig dagsorden med alle relevante bilag udsendes til repræsentantskabsmødets deltagere pr. mail senest 14 dage før mødet. Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 18.04.2015 Side 5 

Alle personvalg skal foregå skriftligt. Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot én repræsentant kræver det. 

§ 5.1.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalafdelingerne fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom. Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel. 

§ 5.2 Hovedbestyrelsen (HB) 

Imellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af hovedbestyrelsen, der består af landsformanden, næstformanden samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere er bestyrelsen suppleret med 3 suppleanter. Alle vælges på repræsentantskabsmøder. 

1. suppleanten deltager i alle HB-møder, dog uden stemmeret. I tilfælde af HB-medlemmers forfald fra et HB-møde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret. 

HB er beslutningsdygtig, når mindst 5 HB-medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. HB kan beslutte at invitere en eller flere ressource-personer til at deltage i et HB-møde uden stemmeret. 

HB vedtager selv sin forretningsorden. 

HB er ansvarlig for opfyldelse af de målsætninger og strategier, repræsentantskabet fastlægger i overensstemmelse med foreningens formål. HB udarbejder handlingsplaner på grundlag af de fastlagte delmål og strategier for foreningens virke. 

HB udarbejder inden udgangen af november måned et budget for foreningen for det kommende år. Budgettet skal udsendes til lokalafdelingsformændene til orientering inden 31. december. 

Budgettet fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse. 

HB vælger et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige ledelse. 

HB kan nedsætte ad hoc-udvalg samt udpege udvalgsformænd for disse. 

HB godkender sammensætningen af Det rådgivende Ekspertpanel, samt indstiller valg af formand for Det rådgivende Ekspertpanel til repræsentantskabet. 

HB-møder afholdes, når landsformanden eller et flertal af HB’s medlemmer ønsker det – dog mindst tre gange årligt. 

§ 5.2.1 Fratrædelse af HB-medlemmer i utide 

Udtræder et medlem af HB, indtræder en suppleant i den rækkefølge, de er blevet valgt af repræsentantskabet. 

Suppleanten sidder som HB-medlem indtil næstfølgende repræsentantskabsmøde. Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 18.04.2015 Side 6 

Sker udtrædelsen i det første år af medlemmets valgperiode, skal der på det efterfølgende repræsentantskabsmøde vælges et nyt HB-medlem i vedkommendes sted med en funktionsperiode på ét år. Sker udtrædelsen i det andet år af medlemmets valgperiode, vælges et nyt HB-medlem ved næste ordinære repræsentantskabsmøde. 

Udtræder landsformanden i utide, træder næstformanden i dennes sted. Posten som ny næstformand udpeges af den siddende bestyrelse og den suppleant, der netop er tiltrådt som HB-medlem. 

Udtræder næstformanden i utide, udpeges en afløser blandt de øvrige HB-medlemmer af den siddende bestyrelse og den suppleant, der netop er tiltrådt som HB-medlem. 

Kan der ikke findes en egnet kandidat blandt HB-medlemmerne, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Den nytiltrådte landsformand eller næstformand har hvervet indtil det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 

§ 5.3 Forretningsudvalget (FU) 

FU varetager den daglige politiske ledelse af foreningen og har ansvaret for foreningens drift, herunder at regnskab og budget bliver overholdt, som fastlagt af HB. 

Forretningsudvalget består af 3 medlemmer: 

Landsformand, næstformand samt et medlem valgt blandt og af HB-medlemmer. 

Valget sker på det første ordinære HB-møde, som afholdes inden én måned efter 

repræsentantskabsmødet. Indtil HB har valgt et medlem til FU, varetages FU’s funktioner af landsformand og næstformand under ansvar for HB. 

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. HB’s repræsentant bliver fungerende næstformand, og HB udpeger et nyt medlem til FU. 

FU står for ansættelse og afskedigelse af foreningens direktør, efter retningslinjer udarbejdet af HB. 

FU fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 5.4 Administration 

Til at varetage den daglige administrative ledelse ansættes en direktør. 

Direktøren fastsætter, i samarbejde med FU, den administrative organisation og har den daglige administrative ledelse. 

Direktøren er medvirkende til, at der tilvejebringes tilstrækkelige midler til den daglige drift af foreningen. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 5.5 Lokalafdelinger 

En lokalafdeling dækker som udgangspunkt en kommune. En lokalafdeling kan oprettes, når der er mindst 8 registrerede medlemmer i en kommune. Lokalafdelingens oprettelse skal godkendes af HB. 

Såfremt det ikke er muligt at etablere en lokalafdeling i en kommune, kan en lokalafdeling dække flere kommuner. Beslutning herom skal forelægges og godkendes af HB. 

Lokalafdelingerne kan indgå samarbejde om medlemsaktiviteter etc., eksempelvis på regionsplan, for at fremme Hjerneskadeforeningens interesser. 

Lokalafdelingerne vælger egen bestyrelse i henhold til de af repræsentantskabsmødet vedtagne ”Stan-dardvedtægter for lokalafdelinger”. 

Ved oprettelse af en ny lokalafdeling overføres de medlemmer, der bor i området, til den nye lokalafdeling fra den lokalafdeling, de tidligere tilhørte. Den afgivne lokalafdelings egenkapital deles pro rata med den nye. Lokalafdelingerne kan aftale en anden fordeling. Ønskes dette, skal HB godkende dette. 

Lokalafdelingerne er berettiget til at søge tilskud fra lokale fonde og lokale offentlige støttemidler m.m., f.eks. § 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde. Ansøgninger til fonde og lignende, der har landsdækkende eller regionalt sigte, skal dog altid søges og koordineres gennem landskontoret. 

Lokalafdelingerne er forpligtet til at oprette en ”Nem-konto”, dvs. en bankkonto med tilhørende 

P-nummer, som udleveres af landskontoret. Kontoen skal oprettes som en foreningskonto. 

Lokalafdelingernes regnskaber er en del af Hjerneskadeforeningens regnskab. HB fastsætter retningslinjer for bogføring og regnskabsaflæggelse m.m. Landskontoret tilbyder regnskabshjælp til de lokalafdelinger, der måtte ønske det. 

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder skal sendes til landskontoret. 

§ 5.6 Samarbejde 

Der kan i et område oprettes et samarbejdsråd bestående af lokalafdelingernes formænd. Samarbejdsrådenes opgave er at koordinere foreningens aktiviteter i området samt at formidle samar-bejde mellem lokalafdelingerne. 

Samarbejdsrådene har ikke egen økonomi, og eventuelle udgifter til regionsmøder etc. afholdes af lokalafdelingerne. 

§ 5.7 Lokalklubber 

En lokalafdelings bestyrelse kan oprette lokalklubber inden for eget dækningsområde. 

Lokalklubberne har ikke egen økonomi og opfattes derfor som et udvalg under lokalafdelingen. Af administrative hensyn kan lokalklubbens regnskab føres selvstændigt men vil dog fortsat være en del af lokalafdelingens samlede regnskab. 

§ 6 Det rådgivende Ekspertpanel 

Det rådgivende Ekspertpanel har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappolitiske spørgsmål. 

Det rådgivende Ekspertpanel skal have en bred faglig sammensætning. 

Det rådgivende Ekspertpanel består af en formand valgt af repræsentantskabet samt et antal personer, der udpeges af formanden for Det rådgivende Ekspertpanel og godkendes af HB. 

Det rådgivende Ekspertpanel fastsætter selv sin forretningsorden. 

Formanden for Det rådgivende Ekspertpanel kan deltage i forretningsudvalgsmøder, hovedbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret. 

Landsformanden kan deltage i panelets møder. 

§ 7 Revision og regnskab 

Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra HB en godkendt revisor/revisionsvirksomhed, der reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn. 

HB kan vælge en intern revisor. 

På HB-møderne fremlægges regnskab over det senest afsluttede kvartal med rapport fra den interne revisor. 

§ 8 Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i forening med foreningens direktør. 

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende væsentlige aktiver tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse. 

Såfremt direktøren ikke er til stede, eller der ikke er ansat en direktør, tegnes foreningen af formanden og næstformanden i forening. 

Såfremt formanden ikke er til stede, tegnes foreningen af direktøren og de 2 andre medlemmer af forretningsudvalget i forening eller den samlede øvrige bestyrelse. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på det ordinære eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal udtrykkeligt fremgå af dagsordenen. 

Ændringsforslag skal være landskontoret skriftligt i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, hvorefter forslagene senest 4 uger før repræsentantskabsmødet skal være lokalafdelingsformændene i hænde. 

Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder ved-tægtsændringer, gælder dog indkaldelsesreglerne i § 5.1.3. Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 18.04.2015 Side 9 

Vedtagelse kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer. 

§ 10 Eksklusion 

HB kan træffe beslutning om misbilligelse eller eksklusion af et medlem af foreningen, der efter HB’s opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader/miskrediterer foreningen. 

HB’s beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den pågældende har mulighed for at få HB’s beslutning tilsidesat af repræsentantskabet. 

§ 11 Tilslutning til anden forening/opløsning af foreningen 

Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne i § 9 Vedtægtsændringer. 

Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen. Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. 

Hvis medlemmer ved en lokalafdelings nedlæggelse overføres til anden forening, medregnes de i den modtagende afdelings medlemstal ved beregning af tilskud for det følgende år. Andel i formue overføres ligeledes pro rata til den modtagende afdeling. 

Bilag til Vedtægter for Hjerneskadeforeningen

BILAG 1
Lokalafdelingernes repræsentation på repræsentantskabsmødet:

Antal medlemmer Antal repræsentanter
1-10 medlemmer 1 repræsentant
11-50 medlemmer 2 repræsentanter
51-150 medlemmer 3 repræsentanter
151-250 medlemmer 4 repræsentanter
251-350 medlemmer 5 repræsentanter

Formanden for lokalafdelingen er automatisk første repræsentant.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011
Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012
Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013
Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014
Ændret på repræsentantskabsmødet den 18.04.2015

Standardvedtægter for lokalafdelinger under Hjerneskadeforeningen

§ 1 Lokalafdelingens navn og hjemsted 

Lokalafdelingens navn er ”Hjerneskadeforeningen, Områdenavn ”. Lokalafdelingens hjemsted er XXX kommune. 

§ 2 Lokalafdelingens formål 

Afdelingen er en lokalafdeling i Hjerneskadeforeningen. 

I samarbejde med landsforeningens hovedbestyrelse skal lokalafdelingen på kommunalt plan arbejde for landsforeningens formål, således som disse fremgår af landsforeningens vedtægter. Herudover skal lokalafdelingen arbejde for størst mulig lokal synlighed og indflydelse i sit dækningsområde i relation til bl.a. det politiske niveau, handicapråd og DH. 

§ 3 Lokalafdelingens ledelse 

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 

Formanden vælges ved direkte valg hvert andet år. 

Lokalafdelingen kan beslutte på sin generalforsamling, om kasserer vælges ved direkte valg hvert andet år eller konstitueres blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Hvert år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode. Hvert år vælges mindst 1 suppleant for en 1-årig periode. 

I forbindelse med lokalafdelingens oprettelse vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år. 

Navnene på de valgte meddeles landskontoret senest den 10. marts. Lokalafdelingens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og kasserer, medmindre kassereren er valgt direkte. 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Lokalafdelingen kan nedsætte udvalg og danne arbejdsgrupper med deltagelse af andre medlemmer og særligt sagkyndige (ressourcepersoner) efter behov. Disse udvalg og arbejdsgrupper refererer til lokalafdelingens bestyrelse. 

Afdelingen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

§ 4 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned. Dog skal lokalafdelingernes regnskab indsendes til landskontoret inden udgangen af januar måned. 

Indkaldelse skal være offentliggjort i medlemsbladet eller ved mail/brev til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen. Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 30.04.2023 Side 3 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

4) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde 

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde 

7) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år 

8) Fremlæggelse af budget til godkendelse 

9) Valg af: 

a) Formand 

b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

c) Suppleant(er) for en 1-årig periode 

d) Eventuel intern revisor 

10) Eventuelt 

Forslag til behandling under punkt 4 skal være lokalafdelingsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalafdelingens medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom. Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel. 

§ 6 Medlemskab 

Medlemskab af lokalafdelingen opnås ved registrering af kontingent på landskontoret. 

Landskontoret sørger for registrering i medlemskartotek og indplacerer medlemmet i den lokalafdeling, der modsvarer medlemmets bopæl. 

Ved skriftlig henvendelse til landskontoret kan medlemmer bosiddende i en anden kommune end lokalafdelingens hjemkommune dog optages som medlemmer af lokalafdelingen. 

Landskontoret udsender efter behov en ajourført liste over lokalafdelingens medlemmer. 

§ 7 Mødevirksomhed, beretning m.v. 

Lokalafdelingsbestyrelsen holder møde, når lokalafdelingsformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette. 

Lokalafdelingsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 30.04.2023 Side 4 

Bestyrelsens årsberetning sendes til landskontoret senest den 1. marts, således at den kan indarbejdes i den samlede beretning om landsforeningens virksomhed. 

Lokalafdelingsbestyrelsen indsender oversigt over det kommende års arbejde til landskontoret senest den 1. marts. 

Mindst én gang årligt indkaldes lokalafdelingens valgte lokale repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 

Antallet af repræsentanter, der vælges af lokalafdelingens bestyrelse, opgøres på baggrund af det antal betalende medlemmer, der pr. 30. september året før er i lokalafdelingen. 

§ 8 Økonomi 

Lokalafdelingen kan ikke selv opkræve kontingent. 

Ved etablering af en ny lokalafdeling kan hovedbestyrelsen yde et starttilskud. 

Lokalafdelingen modtager et på landsforeningens repræsentantskabsmøde fastsat beløb pr. betalende medlem, der er registreret pr. 30. september forud for repræsentantskabsmødet. Beløbene udbetales i 2 lige store rater henholdsvis pr. 20. februar og 20. august. 

Lokalafdelingen kan selv tage initiativ til lokal indsamling eller ansøgning om lokale fondsmidler. 

Midler indsamlet på denne måde tilfalder lokalafdelingen. Der gives besked til landskontoret i form af kopi af ansøgning samt bevillingsskrivelse fra tilskudsgiver, når der modtages lokale tilskud eller fondsmidler. 

Testamentariske og andre gaver, der direkte er skænket til lokalafdelingen, tilfalder denne. 

Lokalafdelingens regnskab følger kalenderåret, og regnskab indsendes kvartalsvis til landskontoret efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. For de lokalafdelinger, der har aftale med landskontoret om regnskabshjælp, gælder særlige regler. 

Lokalafdelingens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto, hvor kontohaveren er ”Lokalafdelingens navn”. Bankens registreringsnummer og kontonummeret meddeles landskontoret. Denne konto udgør sammen med det af landskontoret tildelte P-nummer, lokalafdelingens Nem-konto set i relation til offentlige myndigheder. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Godkendelse og ændring af vedtægterne kan kun ske på landsforeningens repræsentantskabsmøde i henhold til gældende regler for vedtægtsændringer. 

§ 10 Opløsning af en lokalafdeling 

Opløsning af en lokalafdeling kan kun finde sted, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i lokalafdelingen vedtager dette. 

Ved opløsning af en lokalafdeling tilbagesendes ikke anvendte formålsbestemte pengebeløb til tilskudsyderen. 

Afsluttende regnskab udarbejdes i samarbejde med landskontoret. Formuen overføres til den afdeling/de afdelinger lokalafdelingens medlemmer overføres til. Det påhviler den afgående lokalafdelings bestyrelse at sørge herfor. 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011
Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012
Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013
Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014
Ændret på repræsentantskabsmødet den 18.04.2015
Ændret på repræsentantskabsmødet den 25.10.2020

Årsrapport og regnskab

Organisation. Motiv:travle myrer i skovbund

Foreningens bestyrelse