TOSH©: Dansk test til sprogligt højtfungerende personer med afasi

Forekomst af afasi efter stroke

Hvert år rammes 10.000 – 15.000 danskere af stroke (hjerneblødning eller blodprop i hjernen). Heraf får cirka 4000 af dem afasi. Afasi kan påvirke et menneskes evne til at tale, finde ord, forstå tale, læse og/eller skrive. Afasi rammer forskelligt fra person til person. Hvordan den rammer er alt efter, hvor i hjernen skaden er sket, og hvor meget af hjernen, der er involveret i skaden.

Afasiens sværhedsgrad og konsekvenser varierer

Når man ser på sværhedsgraden af afasi, er der tale om et spektrum. Det betyder, at der er et stort spænd mellem de hårdest ramte til de mildest ramte med afasi.

Hos nogle mennesker er både tale, forståelse af tale, læsning og skrivning ramt i svær grad (svær afasi). Andre er ramt på en måde, hvor eksempelvis udelukkende det at finde ord er påvirket. Det kan endda være i let eller diskret grad. Så er det kun indimellem, at det er svært at finde et ord, eller den ramte oplever at skulle bruge meget energi på at formulere sig på et niveau, som kommer nogenlunde tæt på det niveau, hvor sproget var før skaden.

Let og diskret afasi har psykosociale og arbejdsmæssige konsekvenser

Generelt kan man sige, at svær afasi i højere grad end let afasi giver anledning til nedsat oplevet livskvalitet. Generelt gælder også, at afasi kan få indflydelse på mulighederne for at indgå i ønskede aktiviteter og i samfundslivet. Dog gælder det for alle typer af afasi, at det er et meget stort tab at miste evnen til at udtrykke sig, som man gerne vil.

Meningsfulde aktiviteter er centrale for, at mennesker føler, at livet er værd at leve. Aktiviteterne skaber også rammen om hverdagen.

Let eller diskret afasi kan ligesom svær afasi ramme det enkelte menneske hårdt psykosocialt og arbejdsmæssigt. Lettere sprogforstyrrelser kan have stor indflydelse på den ramtes arbejdsfunktion og selvopfattelse, når de sproglige krav er høje.

Personer med let og diskret afasi har også behov for støtte og tilpasning

Alle mennesker med afasi, uanset sværhedsgrad, skal tilpasse sig en ændret livssituation. De skal lære at leve med de eventuelle begrænsninger, de måtte have fået som et resultat af deres afasi. Det gælder såvel arbejdsmæssigt som socialt. De har brug for at deltage i de samme aktiviteter som før, de fik en hjerneskade. Men de har måske svært ved det og kan have brug for støtte.

Selvom diskret eller let afasi umiddelbart kan være svært for omgivelserne at få øje på, kan de sproglige vanskeligheder indadtil for den ramte person godt opleves som altoverskyggende.

Personen er måske ikke så selvsikker sprogligt længere. Personen kan være blevet mere indadvendt og ikke så ivrig en taler eller debattør som før og udtrættes hurtigt af samtaler. Man kunne fremsætte den påstand, at meget af vores personlighed afspejler sig i vores sprog. Hvis sproget påvirkes, påvirkes personen bag det også og kan føle sig væsentligt anderledes end den, de var før skaden.

Introduktion til “Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende” (TOSH©)

Center for Hjerneskade og cand.mag i Audiologopædi Ina Merete Schmidt har udviklet og udgivet en sproglig test på dansk til personer med diskret og let afasi. Det er personer, som før skaden havde et højt sprogligt niveau, og som efter skaden har fået svært ved at finde og udsige længere, mere komplekse og abstrakte ord fra deres ordforråd (ord i de øvre randområder af sproget).

Denne gruppe af personer med netop denne type af afasi kan nemt blive overset inden for diagnostik og i forhold til sproglig genoptræning.

Testen hedder ”Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende” (forkortet TOSH©). Den er den første af sin slags på dansk. TOSH© kan bruges af logopæder og neuropsykologer i deres undersøgelse af vanskeligheder med ordfinding hos personer med diskret eller let afasi i kombination med et højt sprogligt niveau før skaden.

Udfordringerne ved diagnosticering og genoptræning

At det har været vanskeligt at påvise alle sværhedsgrader af ordfindingsvanskeligheder kan have indflydelse på gruppen af sprogligt højtfungerende med lette eller diskrete vanskeligheder og deres muligheder for sproglig genoptræning. Måske tilbydes der kun et lille eller slet ikke noget forløb i det kommunale tale-høre-institut/kommunikationscenter eller andet steds, fordi undersøgeren ikke finder nogen reduktion i ordfinding hos den ramte på de traditionelle test.

Udbredelse og fremtidsperspektiver for TOSH©

Indtil TOSH© blev tilgængelig som test i Danmark i 2020, har det været vanskeligt rent faktisk at måle sproglige forstyrrelser i ordfinding af mere sjældne ord.

For nogle af de ramte i denne gruppe er det – udover helt konkret at få hjælp til at arbejde med vanskelighederne eller genoptræne sproget – vigtigt for selvfølelsen og bearbejdningen af den nye livssituation at blive anerkendt som en person, der er ramt på sproget. Det er også vigtigt, at de kan blive testet på højt niveau i de konkrete sproglige vanskeligheder.

Heldigvis er TOSH© allerede vel udbredt blandt logopæder og neuropsykologer på kommunikationscentre, hospitaler og genoptræningssteder i Danmark, og dialogen om testning og genoptræning af af lette sprogforstyrrelser er godt i gang blandt fagfolk og borgere til gavn for de ramte.

Dansk test til sprogligt højt fungerende personer med afasi

Tekst: Ina Merete Schmidt, Cand.mag. i Audiologopædi, Center for Hjerneskade

Opdateret juli 2023

artikel
DORTE – diskret afasi
video
BIRTHE – afasi
testmateriale
TOSH
sca-materiale
TIL SAMTALESTØTTE
afasimanifest
SKRIV UNDER