Endelig korrekt løn til handicaphjælpere i Aarhus

En stor gruppe handicaphjælpere er i årevis blevet aflønnet for lavt af Aarhus Kommune. Den praksis underkendes nu af Statsforvaltningen.

Aarhus Kommune har anvendt vidt forskellige overenskomster for at sammensætte lønnen til anslået 1.000 handicaphjælpere årligt i og omkring Aarhus. Konsekvensen har været at hjælpere til mennesker med handicap har fået anslået 9 millioner kroner for lidt i løn om året.

Efter flere henvendelser fra Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA, har Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, netop afgjort at den lønmodel som Aarhus Kommune har anvendt, ikke er lovlig. Kommuner må ikke shoppe løndele fra mere end én overenskomst.

LOBPA henvendte sig allerede i 2010 til Statsforvaltningen. Aarhus Kommune mente dengang at kommunen levede op til loven inden for de givne økonomiske rammer. Siden har sagen været bragt for Folketingets Ombudsmand, og Statsforvaltningen har efter et længere sagsforløb underkendt Aarhus-modellen.

– Endelig har vi vished for hvordan lønnen skal udmåles. Både handicaphjælperne og mennesker med handicap har været påvirket af usikkerheden om aflønningen, siger formand for LOBPA Janne Sander.

I april holdt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg åben høring om BPA på Christiansborg. Til høringen var der bred enighed blandt områdets parter om behovet for centralt fastsatte nationale og gennemskuelige takster. LOBPA holdt i forbindelse med sin generalforsamling i juni en høring, hvor også Kommunernes Landsforening tilsluttede sig behovet.

Sagen kort

April 2010
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere der efter LOBPAs opfattelse er ulovlig idet den bygger på elementer fra forskellige og ikke relevante overenskomster.

Marts 2010 
Socialministeriet indskærper over for kommuner og regioner at modeller som den i Aarhus Kommune er i strid med loven.

Juni 2010
Aarhus Kommune forklarer at loven overholdes inden for kommunens økonomiske rammer.

Oktober 2010
Socialministeriet indskærper i en ny bekendtgørelse at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

Oktober 2010
Kommunernes Landsforening skriver i et notat at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

November 2010
Det Sociale Nævn afgør i en sag mod Sønderborg Kommune at kommunen ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

April 2011
På baggrund af en undtagelsesregel fra loven udtaler Statsforvaltningen sig til fordel for Aarhus Kommunes model.

Februar 2011
Socialministeriet indskærper i en vejledning at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

November 2011
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sender skriver til alle kommuner at de ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster.

Oktober 2014
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel og påpeger at Statsforvaltningens vurdering i 2011 byggede på en undtagelsesregel der ifølge LOBPA ikke kunne anvendes i den konkrete model.

Januar 2015
Aarhus Kommune fastholder lovligheden af sin model.

Februar 2015
LOBPA forklarer Statsforvaltningen hvorfor undtagelsesregelen er irrelevant.

Maj 2016
LOBPA beder Folketingets Ombudsmand forholde sig til Statsforvaltningens lange sagsbehandlingstid samt til Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere for borgere med BPA.

August 2016
Statsforvaltningen afgør at Aarhus Kommunes model med at basere lønelementer på flere forskellige overenskomster er ulovlig.

Kilde: Pressemeddelelse udsendt af LOBPA, 6. september 2016