Fælles brev til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Center for Hjerneskade, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen har i fællesskab sendt brev til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vedrørende udfordringer på den specialiserede indsats på hjerneskadeområdet.

Kære sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Center for Hjerneskade og Vejlefjord fik i 1993 en fritvalgsramme målrettet komplekse skadesfølger. I 2004 gennemførte Center for Hjerneskade et forskningsprojekt, hvor forløb, delvist finansieret af fritvalgsrammen, blev sammenholdt med kommunale forløb, hvor borgerne ikke havde været på Center for Hjerneskade.

Projektet viste, at 83 % var tilknyttet arbejdsmarkedet, heraf 30 % på ordinære vilkår for dem, der havde fået et forløb på Center for Hjerneskade. Ved de kommunale forløb var 56 % tilknyttet arbejdsmarkedet, heraf 8 % på ordinære vilkår. For hjerneskaderamte med komplekse skadesfølger har den specialiserede indsats således vist sig effektiv, såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk.

Fra januar 2015 er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til genoptræningsplaner og visitationsretningslinjer til almen rehabilitering, specialiseret rehabilitering eller genoptræning på specialiseret niveau. 8 måneder efter indførelsen af de nye retningslinjer er der på landsplan dog set særdeles få henvisninger til specialiseret rehabilitering. Helt konkret er der i Region Hovedstaden i 1. kvartal 2015 modtaget 12 henvisninger til specialiseret rehabilitering, og det omfatter vel og mærke hele det somatiske område, og ikke kun hjerneskade.

Henvisningsprocedurerne virker således ikke efter hensigten, men derudover har kommunerne, der er modtagere af henvisningerne, ikke kapacitet til at give borgerne en specialiseret indsats, idet patientgrundlaget er for lille til, at der er mulighed for at opbygge den nødvendige ekspertise. Med henblik på problemstillingerne, der knytter sig til den nye bekendtgørelse vedrørende visitationsretningslinjer, henvises til vedhæftede artikel (Ny bekendtgørelse øger lægeansvar ved udfærdigelse af genoptræningsplaner for personer med erhvervet hjerneskade).

Dette er i kontrast til, at Center for Hjerneskade årligt modtager cirka 200 lægelige henvisninger til specialiseret genoptræning. Centret har som følge af fritvalgsrammens begrænsning på 9 millioner kroner kun mulighed for at tage 45-50 patienter ind i specialiserede forløb om året. De øvrige 150 borgere, som centret ikke har mulighed for at hjælpe inden for rammen, henvises videre til et kommunalt forløb. Denne viderehenvisning er i modstrid med den lægefaglige vurdering, der ligger til grund for henvisning til specialiseret genoptræning.

Såfrent fritvalgsrammen hæves, så den kan rumme de 200 årlige henvisninger, vil borgerne modtage en specialiseret genoptræningsindsats, der er i stand til at tage hånd om hjerneskadens kompleksitet.

Som opfølgning på en øget fritvalgsramme anbefales det, at den følges af en uvildig forskningsrettet indsats, for eksempel ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Formålet kan være vurdering af, hvorvidt den specialiserede indsats er i stand til at sikre bedre resultater i forhold til arbejdsmarkedparathed, udnyttelse af rehabiliteringspotentialet og økonomisk rentabilitet. Man kan således forestille sig, at fritvalgsrammen hæves for en afgrænset periode for eksempel 5 år, hvorefter man på baggrund af en uvildig undersøgelse kan vurdere hvorvidt ordningen skal fortsættes.

Der har efter kommunalreformen og især evalueringen heraf været særligt fokus på den specialiserede indsats på hjerneskadeområdet i forhold til at finde en sammenhængende struktur og samarbejdsform for såvel sundhedsvæsen, kommuner og borgere. De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen løser åbenlyst ikke udfordringerne for den specialiserede indsats.

Vi opfordrer således til udbygning af fritvalgsrammen, idet det er en ubureaukratisk og effektiv vej til at sikre den hjerneskadede den indsats, som lægen vurderer nødvendig.

Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade anmoder derfor om lejlighed til at drøfte ovenstående problemstilling.

Med venlig hilsen

Direktør for Hjernesagen, Lise Beha Erichsen
Direktør for Hjerneskadeforeningen, Morten Lorenzen
Direktør for Center for Hjerneskade, Frank Humle

Kronikken “Ny bekendtgørelse øger lægeansvar ved udfærdigelse af genoptræningsplaner for personer med erhvervet hjerneskade” som der henvises til i brevet, kan du læse i det kommende medlemsblad.