Hjerneskadeforeningen står sammen om opgaverne

Om Hjerneskadeforeningens bestyrelse

Organisering

Bestyrelsen består af en landsformand, en næstformand samt fem bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer vælger på et repræsentantskabsmøde hvor der desuden vælges tre suppleanter. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper samt udpege formænd for disse.

Beslutningskompetence

Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret på bestyrelsesmøder. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fravær fra et bestyrelsesmøde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret. 1. suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret hvis bestyrelsen i øvrigt er fuldtallig.

Mødefrekvens

Bestyrelsen mødes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det – dog mindst fire gange årligt.

Foreningens budget

Bestyrelsen udarbejder årligt et foreningsbudget for det kommende år. Budgettet skal udsendes til lokalafdelingsformændene til orientering senest 31. december og fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget

Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg der varetager foreningens daglige ledelse.

  • Sikrer at målsætninger og strategier bliver opfyldt samt udarbejder handleplaner på baggrund af mål og strategier.
  • Godkender sammensætningen af Det rådgivende ekspertpanel samt indstiller valg af formand for Det rådgivende ekspertpanel til repræsentantskabet.
  • Sørger for, at Hjerneskadeforeningen bliver repræsenteret over for myndigheder, andre foreninger og offentligheden både nationalt og internationalt.
  • Fordeler foreningens midler til blandt andet forskning, kurser, informations- og pr-materialer og kontordrift i samråd med ledelse og udvalg.
  • Orienterer lokalafdelingerne om relevante emner med henblik på dels at styrke lokalformændenes arbejde for sagen i lokalsamfundet, dels at videreformidle foreningens holdning.
  • Sikrer at Hjerneskadeforeningen fremstiller målrettet informationsmateriale til hjerneskadede og pårørende i alle aldre samt til relevante faggrupper.
  • Sikrer at foreningen udvikler landsdækkende pr-materiale, samt er opmærksom på nye måder og sammenhænge at præsentere Hjerneskadeforeningen i.

 

Bestyrelsen består af

Jette, Jan, Kim_
Formand
Jette Sloth Flohr
✆ 7841 4488 / 2046 0835
Skriv til Jette

Jens Søndergaard, bestyrelsesmedlem i Hjerneskadeforeningen

Næstformand
Jens Søndergaard
✆ 8666 2067
Skriv til Jens

Bestyrelsesmedlem
Ole Støvring
✆ 2117 7330
Skriv til Ole

Marie Klintorp 2018

Bestyrelsesmedlem
Marie Klintorp
✆ 4970 3130 / 2988 2501
Skriv til Marie

Karina Fyhn Ryborg 2018

Bestyrelsesmedlem
Karina Fyhn Ryborg 
✆ 2280 1607
Skriv til Karina
Jette, Jan, Kim_-3

Bestyrelsesmedlem
Kim Erik Andersen
✆ 2785 1262
Skriv til Kim 

 

Jette, Jan, Kim_-2
Bestyrelsesmedlem
Jan Sau
✆2628 8955
Skriv til Jan
Mette Rindom Pedersen, Hjerneskadeforeningen, Sydvestjylland
1. Suppleant
Mette Rindom 
✆2088 5651
Skriv til Mette 
Dorthe Dyhr 2018
2. Suppleant
Dorthe Dyhr
✆2784 7807
Skriv til Dorthe

Chalotte%20-%20CV%20billede
3. Suppleant
Chalotte Maria Skovrider Søndergaard
✆5055 6544
Skriv til Chalotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil spørgsmål eller kommenter på indholdet

Har du kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens sammensætning, arbejde eller andet der har med bestyrelsen at gøre, må du gerne skrive her.