Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen arbejder for
at forebygge – og bekæmpe følgerne af – erhvervede (dvs. ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • At skabe og opretholde kontakt mellem pårørende til medborgere med pludseligt opstået hjerneskade
 • At færre mennesker rammes af en hjerneskade
 • At hjerneskaderamte og deres pårørende får den bedst mulige sociale støtte, og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle
 • At indsamle og udbrede oplysning om hjerneskadernes natur, de hjerneskadedes og deres pårørendes særlige problemer, behandlings- og genoptræningsmuligheder, hjælpemidler samt støtte til forebyggende arbejde
 • At opnå større politisk indflydelse
 • At bidrage til forskning med henblik på øget indflydelse på fremtidige behandlingsmuligheder for hjerneskaderamte medborgere
Formålet søges fremmet ved:

 • at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennem-føre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer,
 • at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårøren-de med henblik på gensidig støtte,
 • at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgiv-ning og vejledning,
 • at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitering,
 • at arbejde med indsamling og formidling af viden om
  • forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader,
  • hjerneskader,
  • de problemer, erhvervede hjerneskader medfører,
  • behandlings- og genoptræningsmuligheder,
  • hjælpemidler,
  • støtteforanstaltninger,
 • at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støt-temuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt,
 • at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende,
 • at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål,
 • at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vore medlemmers spe-cielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke,
 • at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalforeningerne og ved at formidle samarbejde mellem disse.